تبلیغات
آموزش

آخرین مطالب
Last Posts
برچسب های مطالب
Post Tags
آمار وبلاگ
StatTat
دوستان
Friends
آرشیو
Archive
نظرسنجی
Poll
تبلیغات
برای دیدن تعرفه کلیک کنید
تبلیغات
برای دیدن تعرفه کلیک کنید
تبلیغات
برای دیدن تعرفه کلیک کنید
نسخه فارسی(توی یک سایتی ترجمه کردم)

Constant

Value

Description

icOutOfMemory

7

حافظه نا کافی

icDisconnected

10

رایانه از شبکه قطع شده است

icTypeMismatch

13

 عدم تطابق نوع

icInvalidPropertyValue

380

مقدار ویژگی غیر معتبر

icInetOpenFailed

35750

دستگیره اینترنت باز نشد

icOpenFailed

35751

 URL  قادر به بازکردن

icBadUrlL

35752

 آدرس ناقص است

icProtMismatch

35753

 پروتکل برای این روش پشتیبانی نمی شود

icConnectFailed

35754

 قادر به اتصال به میزبان راه دور

icNoRemoteHost

35755

 بدون کامپیوتر از راه دور مشخص شده است

icRequestFailed

35756

 قادر به درخواست کامل

icNoExecute

35757

 شما باید یک عملیات قبل از بازیابی داده های اجرای

icBlewChunk

35758

 قادر به به بازیابی داده ها

icFtpCommandFailed

35759

   ناموفق بود FTP فرمان

icUnsupportedType

35760

 نوع یکدیگر، نمی باشد

icTimeOut

35761

 درخواست یافت

icUnsupportedCommand

35762

فرمان معتبر یا پشتیبانی نمی شود

icInvalidOperation

35763

عملیات آرگومان نامعتبر

icExecuting

35764

 تاریخ و زمان آخرین درخواست اجرای

icInvalidForFtp

35765

این تماس برای اتصال اف تی پی مناسب نمی باشد

icOutOfHandles

35767

خارج از دسته

icinetTimeout

35768

خارج از زمان

icExtendedError

35769

تمدید خطا

icIntervalError

35770

خطای داخلی

icInvalidURL

35771

آدرس نامعتبر

icUnrecognizedScheme

35772

طرح ناشناخته

icNameNotResolved

35773

·         نام و نام خانوادگی حل و فصل نیست


بازگشت به فهرست

***************************************************************************************
***************************************************************************************
*****************************www.amoozesh-gor.orq.ir*************************************
***************************************************************************************