تبلیغات
آموزش





آخرین مطالب
Last Posts
برچسب های مطالب
Post Tags
آمار وبلاگ
StatTat
دوستان
Friends
آرشیو
Archive
نظرسنجی
Poll
تبلیغات
برای دیدن تعرفه کلیک کنید
تبلیغات
برای دیدن تعرفه کلیک کنید
تبلیغات
برای دیدن تعرفه کلیک کنید
صفحه دوم

icProtocolNotFound

35774

پروتکل در بر داشت

icInvalidOption

35775

گزینه اشتباه است

icBadOptionLength

35776

طول گزینه بد

icOptionNotSettable

35777

گزینه قابل تنظیم خاموش کردن

icShutDown

35778

خاموش

icIncorrectUserName

35779

نام کاربری نادرست است

icLoginFailure

35781

ورود به سیستم شکست

icInetIvalidOperation

35782

عملیات لغو شد

icOperationCancelled

35783

نوع دسته نادرست است

icIncorrectHandleType

35784

حالت دسته نادرست است

icIncorrectHandleState

35785

حالت دسته نادرست

icNotProxyRequest

35786

یک پروکسی

icRegistryValueNotFound

35787

مقدار رجیستری یافت نشد

icbadRegistryParameter

35788

رجیستری بد پارامت

icNoDirectAccess

35789

دسترسی مستقیم نیست

icIncorrectPassword

35780

رمز نادرست است

icNoContext

35790

بدون محتوی

icNoCallback

35791

بدون برگردان تماس

icRequestPending

35792

درخواست در حال بررسی است

icIncorrectFormat

35793

قالب نادرست است

icItemNotFound

35794

موردی یافت نشد

icCannotConnect

35795

نمی توانم به اینترنت وصل کنم

icConnectionAborted

35796

اتصال به سقط شده

icConnectionReset

35797

تنظیم مجدد اتصال

icForceEntry

35798

خود را مقید ورود

icInvalidProxyRequest

35799

درخواست پروکسی نامعتبر است

icWouldBlock

35800

آیا مسدود کند

icHandleExists

35802

دسته وجود دارد

icSecCertDateInvalid

35803

تاریخ گواهی نامه امنیت نامعتبر است

icSecCertCnInvalid

35804

امنیت شماره گواهینامه نامعتبر اس

icHttpsToHttpOnRedir

35806

HTTPبه  HTTPS در تغییر مسیر

icMixedSecurity

35807

مخلوط امنیتی

icChgPostIsNotSecure

35808

پست تغییر ایمن نیست

icHttpToHttpsOnRedir

35808

HTTPS به HTTP در تغییر مسیر


صفحه فهرست