تبلیغات
آموزش

آخرین مطالب
Last Posts
برچسب های مطالب
Post Tags
آمار وبلاگ
StatTat
دوستان
Friends
آرشیو
Archive
نظرسنجی
Poll
تبلیغات
برای دیدن تعرفه کلیک کنید
تبلیغات
برای دیدن تعرفه کلیک کنید
تبلیغات
برای دیدن تعرفه کلیک کنید
صفحه سوم (EN)


icAsyncThreadFailed

35813

Async thread failed.

icRedirectSchemeChange

35814

Redirect scheme change.

icDialogPending

35815

The operation is suspended until you dismiss an open dialog box.

icRetryDialog

35816

Attempt the operation again.

icHttpsHttpSubmitRedir

35818

You must reattempt the operation again because a security zone check failed.

icInsertCdrom

35819

The installable CD cache requires a CD-ROM to be present in the drive.

icFtpTransferInProgress

35876

FTP: transfer in progress.

icFtpDropped

35877

Connection dropped.

icFtpNoPassiveMode

35878

A PASSIVE mode connection was attempted (that is, the original connect request specified INTERNET_FLAG_PASSIVE), but the server does not allow that mode.

icGopherProtocolError

35896

Gopher: protocol error.

icGopherNotFile

35897

Gopher: not a file.

icGopherDataError

35898

Gopher: data error.

icGopherEndOfData

35899

Gopher: end of data.

icGopherInvalidLocator

35900

Gopher: invalid locator.

icGopherIncorrectLocatorType

35901

Gopher: incorrect locator type.

icGopherNotGopherPlus

35902

Gopher: not Gopher plus.

icGopherAttributeNotFound

35903

Gopher: attribute not found.

icGopherUnknownLocator

35904

Gopher: unknown locator.

icHeaderNotFound

35916

HTTP: header not found.

icHttpDownlevelServer

35917

HTTP: downlevel server.

icHttpInvalidServerResponse

35918

HTTP: invalid server response.

icHttpInvalidHeader

35919

HTTP: invalid header.

icHttpInvalidQueryRequest

35920

HTTP: invalid query request.

icHttpHeaderAlreadyExists

35921

HTTP: Header already exists.

icHttpRedirectFailed

35922

HTTP: redirect failed.

icSecurityChannelError

35923

Security channel error.

icUnableToCacheFile

35924

Unable to cache file.

icHttpCookieNeedsConfirmation

35927

You must confirm a server-supplied cookie before the download can proceed.

icHttpCookieDeclined

35928

A cookie supplied by the server was not accepted.

icServerUnreachable

35930

The requested server was unable to be connected to. This was determined by receipt of a WSAEHOSTUNREACH error from WinSock.

icProxyServerUnreachable

35931

The requested proxy server was unable to be reached.

icBadAutoProxyScript

35932

There is an error in the proxy auto-configuration script, so the script cannot be run.

icUnableToDownloadScript

35933

The required proxy auto-configuration file could not be retrieved.

icHttpRedirectNeedsConfirmation

35934

You must confirm a protocol-level redirection before the download can proceed.

icSecInvalidCert

35935

The certificate is invalid.

icSecCertRevoked

35936

The certificate has been revoked.

icFailedDueToSecurityCheck

35937

The operation you attempted failed because it could not pass the security check.