تبلیغات
آموزش

آخرین مطالب
Last Posts
برچسب های مطالب
Post Tags
آمار وبلاگ
StatTat
دوستان
Friends
آرشیو
Archive
نظرسنجی
Poll
تبلیغات
برای دیدن تعرفه کلیک کنید
تبلیغات
برای دیدن تعرفه کلیک کنید
تبلیغات
برای دیدن تعرفه کلیک کنید
نظرات
دریافت کد اچ تی ام ال سایت ها بدون استفاده از ابزار Inet در ویژوال بیسیک
تاریخ ارسال : جمعه 29 اردیبهشت 1391 - 02:33 ب.ظ  ,  نویسنده : 

تعداد بازدید :

شاید برای شما هم پیش آمده باشد که در بعضی از مواقع کنترل Inet در ویژوال شما کار نکند یعنی ناقص اطلاعات دریافت کند. برای حل این مشکل شما می توانید از کد زیر برای دریافت کد اچ تی ام ال استفاده کنید که تنها مشکل این کد این است که اگر حجم داده اطلاعاتی یا همان کد های اچ تی ام ال زیاد باشد برنامه کمی هنگ میکنه ولی کار خودشو انجام میده و پس از دریافت از حالت هنگ بیرون میاد...

این هم کد :

Public Declare Function InternetOpen Lib "wininet.dll" Alias "InternetOpenA" (ByVal sAgent As String, ByVal lAccessType As Long, ByVal sProxyName As String, ByVal sProxyBypass As String, ByVal lFlags As Long) As Long
Public Declare Function InternetOpenUrl Lib "wininet.dll" Alias "InternetOpenUrlA" (ByVal hInternetSession As Long, ByVal sURL As String, ByVal sHeaders As String, ByVal lHeadersLength As Long, ByVal lFlags As Long, ByVal lContext As Long) As Long
Public Declare Function InternetReadFile Lib "wininet.dll" (ByVal hFile As Long, ByVal sBuffer As String, ByVal lNumBytesToRead As Long, lNumberOfBytesRead As Long) As Integer
Public Declare Function InternetCloseHandle Lib "wininet.dll" (ByVal hInet As Long) As Integer
Public Const IF_FROM_CACHE = &H1000000
Public Const IF_MAKE_PERSISTENT = &H2000000
Public Const IF_NO_CACHE_WRITE = &H4000000
Public Const BUFFER_LEN = 256
'-----------------------------------------------------------------------------------www.amoozesh-gor..mihanblog.com
Public Function GetUrlSource(sURL As String) As String
    Dim sBuffer As String * BUFFER_LEN, iResult As Integer, sData As String
    Dim hInternet As Long, hSession As Long, lReturn As Long
    hSession = InternetOpen("vb wininet", 1, vbNullString, vbNullString, 0)
    If hSession Then hInternet = InternetOpenUrl(hSession, sURL, vbNullString, 0, IF_NO_CACHE_WRITE, 0)
    If hInternet Then
        iResult = InternetReadFile(hInternet, sBuffer, BUFFER_LEN, lReturn)
        sData = sBuffer
        Do While lReturn <> 0
            iResult = InternetReadFile(hInternet, sBuffer, BUFFER_LEN, lReturn)
            sData = sData + Mid(sBuffer, 1, lReturn)
        Loop
    End If
    iResult = InternetCloseHandle(hInternet)
    GetUrlSource = sData
End Function

موضوع :  آموزش